Visie

De Sorrybox 2.0. is een verzameling van methodieken en modellen die passen binnen een visie op herstelgericht werken.

In deze vernieuwde versie voegden we bijkomende tools toe, vooral voor kinderen, jongeren of cliënten met een lagere sociale ontwikkeling en jongeren met een taalachterstand. Bovendien breidden we de verzameling met methodieken fors uit en maakten we ze toegankelijker met een handige zoekfunctie. De methodieken ordenden we volgens toepasbaarheid op leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt en soort methodiek.

De Sorrybox kan je overal inzetten: in begeleiding, op school en ook in het gezin, de jeugdbeweging,….

 

Visie achter de Sorrybox

 

De Sorrybox 2.0 vertrekt van een visie op herstelgericht werken. We zien herstelgericht werken als een gelaagd begrip. Het gaat niet alleen over herstel van de schade maar ook om het versterken van de persoon en zijn context en om het bevorderen van levenskwaliteit en een positief leefklimaat.

 

Dit gelaagd begrip komt mooi tot uitdrukking in de herstelpiramide van Johan Deklerck. En ook in de andere tools van de Sorrybox 2.0. om te werken aan een herstelbeleid.

 

Herstelgericht werken ziet ook de kansen die conflicten ons bieden. Via een eerlijke reflectie en feedback kom je iets te weten over jezelf en leer je hoe je in de toekomst anders kan omgaan met een situatie. De Sorrybox 2.0 reikt verschillende activiteiten en methodieken aan om samen met cliënten stil te staan en om met collega’s te reflecteren over conflicten. (zie oa “vragen om samen met je team tot herstelacties te komen”) .

 

Bij het herstelgericht werken ligt de focus meer op de schade en spreken we daarom niet van “dader” en “slachtoffer” maar van het perspectief van de persoon die schade toebracht en het perspectief van de persoon van die schade ondervond. Er is dan een interactief en verbindend proces nodig waarbij verantwoordelijkheid en uitdrukken van gevoelens een belangrijke plaats in nemen. Bij dit alles moet de gemeenschap (klas, school, leefgroep, …) een “onafhoudende “ aandacht krijgen. (zie hiervoor meer rond het herstelgericht werken volgens Ligand). Ook hier speelt de Sorrybox 2.0 op in met activiteiten en methodieken om herstelvaardigheden te ontwikkelen (zie ook “gespreksleidraad bij herstelgesprek”) en om ‘het’ goed te maken, geïnspireerd op de Nieuwe Autoriteit en het Geweldloos Verzet (zie ook de “verzoeningsgebaren” en  “Haim Omer in de praktijk”).

 

Verder zit de kracht van de Sorrybox 2.0 in de bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Dit is nodig want binnen een herstelgerichte benadering  staat het opnemen van verantwoordelijkheid voor het herstel van de schade centraal. Net die opdracht is voor kinderen en jongeren met een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau heel moeilijk.  Hierdoor bestaat het gevaar dat herstel en het opnemen van verantwoordelijkheid een nieuwe lat is die deze jongeren niet halen.  Waarop het weer verder misloopt en escaleert. Daarom biedt de Sorrybox 2.0. activiteiten en methodieken om meer op maat met herstel om te gaan.

 

Vanuit ontwikkelings- en orthopedagogisch oogpunt is het essentieel om te zoeken naar dit “herstel op maat”.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke bron om de motieven van cliënten te kennen en begrijpen. Niet alle gasten (hoe intelligent ook) zijn in staat tot herstel en het is belangrijk om te bekijken wat, voor wie, kan werken. Om dit in te schatten kun je terugvallen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt.

 

Volgende kaders zijn belangrijk om van te vertrekken, zeker voor kinderen met trauma-achtergrond:

  • Vanuit de SEO is het pas zinnig te werken rond het opnemen van verantwoordelijkheid als de persoon op een hoger emotioneel niveau functioneert en zich dus in een latere emotionele fase bevindt.
  • Afhankelijk van het niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van de cliënt kan je een meer of minder actieve opstelling in de herstelbeweging verwachten (zie fiche Ter Wende). Zo is voor cliënten met een lage SEO plaatsvervangend herstel een belangrijk begrip. Een andere volwassene/begeleider neemt het herstel dan in handen en doet het in de plaats van de cliënt en neemt hem/haar hierin mee.  (zie de aandachtsaanval- fiche Gerrit Vignero)

 

Het woord “Sorry”, werkt vaak niet. Dit is niet verwonderlijk. Hoe kan één woord, erkenning geven aan de vaak heftige gevoelens die een conflict met zich meebrengt? Bij een fysiek conflict valt de materiële schade het meest op omdat deze zichtbaar is. Vaak zijn het echter de psychische en emotionele schade die zwaarder wegen en het meest blijven hangen. Vooraleer de sorry kan gehoord worden moet hij eerst “gevoeld” worden.


Het belang van een doorleefde erkenning van de gevoelens  komt terug in de omschrijving van de werking van ons “Sorrybrein”. (zie fiche Eric Beke, het geheim van het sorrybrein).  


En  bij kinderen, jongeren of cliënten met een lage SEO werkt het “sorrybrein” anders en moeten dus extra reflecties worden gemaakt. Daarom  moet de begeleider/leerkracht/coach zorgen voor plaatsvervangend herstel.


Be the change. Herstel start bij jezelf. Rond herstel werken vraagt inzet en reflectie van alle betrokkenen.

 

De Sorrybox 2.0 biedt daarom methodieken aan:

  • Om herstelvaardigheden te ontwikkelen
  • Om samen met de jongere stil te staan en het goed te maken
  • Om te reflecteren met collega’s (zie fiche “hoe herstelgericht werk jij?” )
  • Om op niveau van het team of de organisatie een herstelbeleid te ontwikkelen